تیزر فیلم کوتاه یک دقیقه ای موسسه بامداد (اصغر فرهادی)

مهارت ها:

  • Photoshop
  • Illustrator
  • After Effects

کارفرما:

موسسه بین المللی بامداد (اصغر فرهادی)